Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží v internetovém obchodě bozskynakup.cz
I. Všeobecné podmínky

Zákazník provedením závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodání zboží tak, jak jsou určeny prodávajícím.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, tedy cena zboží je pro zákazníka konečná, kromě nákladů na doručení zboží. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Platba za zboží probíhá předem na uvedený účet, za platbu prodávající nepožaduje žádný poplatek. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

II. Doručování zboží

Prodávající odešle zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání, tedy pokud zboží není skladem, popř. je pouze na objednávku. V případě, že zboží skladem není, tak je doba dodání maximálně 40 dnů ode dne potvrzení objednávky. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 2 pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit a to v případě, že zboží bylo odesláno „na dobírku“. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je prodávající oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Za poškození způsobená přepravcem e-shop nezodpovídá.

III. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Zásilky, které budou vráceny zpět prodejci na dobírku, nebudou převzaty. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Adresa pro vrácení zboží:

Kristián Lašek

Láskova 1797/13, Praha 4 – Chodov, 148 00

IČO: 88706338

Před odesláním zboží nás vždy předem kontaktujte prostřednictvím e-mailu: info@bozskynakup.cz

IV. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí – pokud má převzaté zboží nedostatky, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny a to v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad – prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má ku